Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Všeobecno-záväzné nariadenia


 • Vseobecno-záväzné nariadenia

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnostiSmernica 30.09.2019 .pdf
  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva - 2010Rokovací poriadok 23.07.2019 .pdf
  VZN č. 4/2019 obce Čereňany o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Čereňany VZN č. 4/2019 28.06.2019 .pdf
  VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálniVZN č.3/2019 10.06.2019 .pdf
  Zásady odmeňovania poslancov OZ, členov komisií a členov ZPOZ obce ČereňanyZásady odmeňovania od 2019 18.01.2019 .pdf
  VZN č. 4/2018 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na rok 2019 VZN č. 4/2018 obce Čereńany 14.12.2018 .pdf
  VZN č. 5/2018 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019VZN č. 5/2018 obce Čereňany na rok 2019 14.12.2018 .pdf
  VZN č. 6/2018 obce Čereňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2019VZN obce Čereňany č. 6/2018 14.12.2018 .pdf
  VZN č. 2/2018 k Územnému plánu obce Čereňany aj so záväznou časťouVZN č. 2/2018 28.09.2018 .pdf
  VZN č. 3/2018 obce Čereňany o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Čereňany a Domový poriadok obecných nájomných bytov obce Čereňany VZN č. 3/2018 10.08.2018 .pdf
  .pdf
  VZN č. 2 /2018 obce Čereňany k Územnému plánu obce Čereňany.VZN č. 2/2018 10.08.2018 .pdf
  Dodatok č. 1 k VZN obce Čereňany č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čereňany Dodatok k VZN 2/2017 09.03.2018 .pdf
  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENE obce ČEREŇANY č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2018VZN č. 5/2017 15.12.2017 .pdf
  VZN č. 3/2017 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 VZN č. 3/2017 14.12.2017 .pdf
  VZN č. 4/2017 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 VZN č. 4/2017 14.12.2017 .pdf
  VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce ČereňanyVZN č. 2/2017 12.05.2017 .pdf
  Dodatok č.1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Čereňany č. 6/2012 o miestnych daniach Dodatok k VZN 6/2012 08.12.2016 .pdf
  VZN č. 3/2016 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 VZN 3/2016 08.12.2016 .pdf
  VZN č. 4/2016 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017 VZN 4/2016 08.12.2016 .pdf
  VZN č. 5/2016 obce Čereňany O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Čereňany VZN 5/2016 08.12.2016 .pdf
  VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2017VZN 6/2016 08.12.2016 .pdf
  VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadomVZN 2/2016 27.05.2016 .pdf
  Dodatok č.1 k VZN č. 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a ŠZ za kalendárny rok 2016Dodatok č.1 k VZN 8/2015 29.02.2016 .pdf
  Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 3/2012 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ČereňanyDodatok č.1/2016 k VZN 3/2012 29.02.2016 .pdf
  VZN číslo 6/2015 o dani z nehnuteľnosti v obci Čereňany na rok 2016VZN č. 6/2015 14.12.2015 .pdf
  VZN číslo 7/2015 o stanovení výšky poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2016VZN č. 7/2015 14.12.2015 .pdf
  VZN číslo 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016VZN č. 8/2015 14.12.2015 .pdf
  VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách - Voľby 2016 do NR SRVZN č. 5/2015 14.12.2015 .pdf
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 20.05.2015 .pdf
  Štatút obce Čereňany 2015Štatút obce Čereňany 2015 11.03.2015 .pdf
  Dodatok č. 1/2015 k "Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov SPOZ-u obce Čereňany" NEPLATNÉ - v 2019 vydané nové Dodatok č. 1/2015 zásady odmeňovania 09.03.2015 .pdf
  Dodatok č.1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Čereňany č. 6/2012 o miestnych daniach Dodatok č.1/2015 k VZN 6/2012 09.03.2015 .pdf
  Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v k. ú. obce Čereňany Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2014 09.03.2015 .pdf
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach držania psov na území obce Čereňany Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 09.03.2015 .pdf
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia právnickej osoby alebo fyzickej osoby (oprávnenej na podnikanie), ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia v k. ú. obce Čereňany Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 09.03.2015 .pdf
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Čereňany č. 3/2015 o poplatkoch za užívanie majetku obce a za služby poskytnuté obcou Čereňany Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015 09.03.2015 .pdf
  VZN č. 7/2014 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015 VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľnosti 01.01.2015 .pdf
  VZN č. 8/2014 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 8/2014 o polatku za komunálny odpad 01.01.2015 .pdf
  VZN č. 1/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej službyVZN č. 1/2014 o poskytovaní domácej opatr. služby 01.04.2014 .pdf
  Interná smernica č. 4/2014 zásady hopodárenia s majetkom obce ČereňanyInterná smernica č. 4/2014 18.03.2014 .pdf
  Interna smernica č. 1/2014 zásady rozpočtového hospodárenia obce ČereňanyInterna smernica č. 1/2014 18.02.2014 .pdf
  Interná smernica č. 2/2014 zásady obehu účtovných dokladov obce ČereňanyInterná smernica č. 2/2014 18.02.2014 .pdf
  Interná smernica č. 3/2014 zásady vedenia účtovnictva v obc ČereňanyInterná smernica č. 3/2014 18.02.2014 .pdf
  Interná smernica č 1/2013 zásady vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce ČereňanyInterná smernica č 1/2013 01.11.2013 .pdf
  Dodatok č. 1 k nariadeniu 2/2003Dodatok č. 1 k nariadeniu 2/2003 18.06.2013 .pdf
  VZN č. 6/2012 o miestnych daniachVZN č. 6/2012 o miestnych daniach 01.01.2013 .pdf
  VZN č. 9/2012 o poplatkoch za užívanie majetku obce a službyVZN č. 9/2012 o popl. za užívanie majetku obce 01.01.2013 .pdf
  VZN č. 3/2012 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ČereňanyVZN č. 3/2012 31.05.2012 .pdf
  Dodatok k VZN 5/2008Dodatok k VZN 5/2008 16.12.2010 .pdf
  VZN č. 3/2008 zmeny so zavedením meny euroVZN č. 3/2008 zmeny so zavedením meny euro 01.01.2009 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy