Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Všeobecno-záväzné nariadenia


 • Vseobecno-záväzné nariadenia

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  VZN č.1/2023 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sp súčasťou verejnej zelene VZN č. 1/2023 31.03.2023 .pdf
  Dodatok č. 1/2022 k VZN 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastkovú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálniDodatok č. 1/2022 k VZN 3/2019 27.12.2022 .pdf
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 VZN 2/2022 16.12.2022 .pdf
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023VZN 3/2022 16.12.2022 .pdf
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2022 obce Čereňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2023VZN 04/2022 16.12.2022 .pdf
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2022 obce Čereňany o poskytnutí domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu VZN 05/2022 16.12.2022 .pdf
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2022 obce Čereňany o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce VZN 06/2022 16.12.2022 .pdf
  Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 7/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Čereňany Dodatok č. 1/2022 k VZN 7/2008 16.12.2022 .pdf
  Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 9/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Čereňany Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 9/2008 16.12.2022 .pdf
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 obce Čereňany o verejnom poriadkuVZN 1/2022 16.12.2022 .pdf
  Všeobecného záväzného nariadenie č. 1/2022 obce Čereňany o všeobecnom poriadku. VZN 1/2022 10.11.2022 .pdf
  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2022VZN 4/2021 10.12.2021 .pdf
  VZN 2/2021 o dani z nehnuteľnosti na rok 2022VZN 2/2021 10.12.2021 .pdf
  VZN 3/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2022VZN 3/2021 10.12.2021 .pdf
  VZN č. 2/2020 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021 VZN č. 2/2020 24.11.2020 .pdf
  VZN č. 3/2020 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021VZN č. 3/2020 24.11.2020 .pdf
  VZN č. 4/2020 obce Čereňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2021VZN č. 4/2020 24.11.2020 .pdf
  Dodatok o znížení alebo odpustení prípevku akbola prerušená prevádzka v dôsledku mimoriadnej situácie. Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 9/2008 24.09.2020 .pdf
  Dodatok o znížení alebo odpustení prípevku ak bola prerušená prevádzka v dôsledku mimoriadnej situácie. Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 7/2008 24.09.2020 .pdf
  Dodatok č. 1/2020 k int. smernici 4/2014 - Zásady hospodárenia s majetko obce ČereňanyDodatok č. 1/2020 k int. smernici 4/2014 24.09.2020 .pdf
  Dodatok č. k VZN č.9/2008 o určení výšky mesač. príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť MŠDodatok č.1 k VZN č.9/2008 12.12.2019 .pdf
  VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadeniaVZN č.6/2019 12.12.2019 .pdf
  Dodatok č. 1/2019 k inter. smernici č. 3/2014 - Zásady na vedenie účtovníctva v obci ČereňanyDodatok č. 1/2019 k inter. smernici č. 3/2014 12.12.2019 .pdf
  Dodatok č.1/2019 k VZN č.6/2012 o miestnych daniach v obci ČereňanyDodatok č.1/2019 k VZN č.6/2012 25.11.2019 .pdf
  VZN č.7/2019 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020VZN č. 7/2019 25.11.2019 .pdf
  VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020VZN č.8/2019 25.11.2019 .pdf
  Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnostiSmernica 30.09.2019 .pdf
  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva - 2010Rokovací poriadok 23.07.2019 .pdf
  VZN č. 4/2019 obce Čereňany o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Čereňany VZN č. 4/2019 28.06.2019 .pdf
  VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálniVZN č.3/2019 10.06.2019 .pdf
  Zásady odmeňovania poslancov OZ, členov komisií a členov ZPOZ obce ČereňanyZásady odmeňovania od 2019 18.01.2019 .pdf
  VZN č. 4/2018 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na rok 2019 VZN č. 4/2018 obce Čereńany 14.12.2018 .pdf
  VZN č. 5/2018 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019VZN č. 5/2018 obce Čereňany na rok 2019 14.12.2018 .pdf
  VZN č. 6/2018 obce Čereňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2019VZN obce Čereňany č. 6/2018 14.12.2018 .pdf
  VZN č. 2/2018 k Územnému plánu obce Čereňany aj so záväznou časťouVZN č. 2/2018 28.09.2018 .pdf
  VZN č. 3/2018 obce Čereňany o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Čereňany a Domový poriadok obecných nájomných bytov obce Čereňany VZN č. 3/2018 10.08.2018 .pdf
  .pdf
  VZN č. 2 /2018 obce Čereňany k Územnému plánu obce Čereňany.VZN č. 2/2018 10.08.2018 .pdf
  Dodatok č. 1 k VZN obce Čereňany č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čereňany Dodatok k VZN 2/2017 09.03.2018 .pdf
  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENE obce ČEREŇANY č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2018VZN č. 5/2017 15.12.2017 .pdf
  VZN č. 3/2017 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 VZN č. 3/2017 14.12.2017 .pdf
  VZN č. 4/2017 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 VZN č. 4/2017 14.12.2017 .pdf
  VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce ČereňanyVZN č. 2/2017 12.05.2017 .pdf
  Dodatok č.1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Čereňany č. 6/2012 o miestnych daniach Dodatok k VZN 6/2012 08.12.2016 .pdf
  VZN č. 3/2016 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 VZN 3/2016 08.12.2016 .pdf
  VZN č. 4/2016 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017 VZN 4/2016 08.12.2016 .pdf
  VZN č. 5/2016 obce Čereňany O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Čereňany VZN 5/2016 08.12.2016 .pdf
  VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2017VZN 6/2016 08.12.2016 .pdf
  VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadomVZN 2/2016 27.05.2016 .pdf
  Dodatok č.1 k VZN č. 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a ŠZ za kalendárny rok 2016Dodatok č.1 k VZN 8/2015 29.02.2016 .pdf
  Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 3/2012 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ČereňanyDodatok č.1/2016 k VZN 3/2012 29.02.2016 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy