Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradná tabuľa


 • Úradné oznamy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Zámer na odpredaj pozemku EKN parc.č.882/101 vo vlastníctve Obce Čereňany - podmienky verejnej obchodnej súťaže Zámer na odpredaj pozemku EKN parc.č.882/101 vo vl 25.04.2024 .pdf
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 17.04.2024Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15.04.2024 .pdf
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 13.05.2024Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.04.2024 .pdf
  zverejnenie emailovej adresy na doručenie žaidosti o hlasovací preukazVoľby do Euróského parlamentu v roku 2024 10.04.2024 .pdf
  Náveh všeobecného závätného nariadenia č. 3/2024 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ČereňanyNávrh VZN 3/2024 08.04.2024 .pdf
  Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce Čereňany v roku 2023Správa o výsledky kontroly 21.03.2024 .pdf
  Oznámenie o začatí územného konania Verejná vyhláška 15.03.2024 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 18.3.2024Pozvánka na zasadnutie OZ 14.03.2024 .pdf
  Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v obci Čereňany Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 14.03.2024 .pdf
  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieVoľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 13.03.2024 .pdf
  Určenie zapisovateľky Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 13.03.2024 .pdf
  Harmonogram organizačno - technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 Obec Čereňany Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 12.03.2024 .pdf
  Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadu za kalendárny rok 2023 Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadu 27.02.2024 .pdf
  Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republikyVoľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 26.02.2024 .pdf
  OZNÁMENIE o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie Verejná vyhláška 19.02.2024 .pdf
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Čereňany č. 2/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Návrh VZN 2/2024 19.02.2024 .pdf
  .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22.2.2024Pozvánka na zasadnutie OZ 16.02.2024 .pdf
  Rozhodnutie - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre Partizánske - Zemianské kostoľanyVerejná vyhláška 13.02.2024 .pdf
  Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2023Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2023 07.02.2024 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie 12.02.2024Oznámenie o začatí správneho konania 30.01.2024 .pdf
  Informácia o utvorení volebných okrskov a o určení volebnej miestnostiVoľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 29.01.2024 .pdf
  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou z cudzinyVoľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 29.01.2024 .pdf
  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieVoľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 29.01.2024 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie 08.02.2024Oznámenie o začatí správneho konania 26.01.2024 .pdf
  Harmonogram organizačno - technického zabezpečenia volieb prezidenta SRVoľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 19.01.2024 .pdf
  Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od miestneho zisťovania. Verejná vyhláška 18.01.2024 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 15.1.2024Pozvánka na zasadnutie OZ 11.01.2024 .pdf
  Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024Voľby prezidenta Slovenskej repubiky 2024 09.01.2024 .pdf
  Návrh VZN č. 1/2024 o nakladaní s odpadmi na území obce Čereňany Návrh VZN č. 1/2024 21.12.2023 .pdf
  Návrh internej smernice Zásady hospodárenia s majetkom obce Čereňany po novele zákona o majetku obcíZásady hospodárenia s majetkom obce - návrh 21.12.2023 .docx
  Všeobecného záväzného nariadenia č. 8/2023 obce Čereňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2024 VZN č. 8/2023 14.12.2023 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 11.12.2023 o 16.00 v zasadačne obecného úraduPozvánka na zasadnutie OZ 07.12.2023 .pdf
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnostíVyhláška 28.11.2023 .pdf
  Oznámenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks drevín. OZNÁMENIE 24.11.2023 .pdf
  Návrh Internej smernice č. 5/2023 - Vnútorný predpis pre vedenie pokladniceNávrh Internej smernice č. 5/2023 23.11.2023 .pdf
  Návrh Internej smernice 2/2023 - Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetkuNávrh Internej smernice 2/2023 23.11.2023 .pdf
  Návrh Intermej smernice 4/2023 o vedení účtovníctvaNávrh Intermej smernice 4/2023 23.11.2023 .pdf
  Návrh Interná smernica č. 3/2023 - Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiekNávrh Internej smernice 3/2023 23.11.2023 .pdf
  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Čereňany na 1. polrok 2024Návrh plánu kontrolnej činnoti 13.11.2023 .pdf
  Pozvánka na neplánované zasadnutie oz na 14.11.2023Neplánované zasadnutie OZ - pozvánka 10.11.2023 .pdf
  Návrh - Interná smernica č. xxxx/2023 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Návrh internej smernice 06.11.2023 .docx
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Čereňany bytový dom 26 b.j. VZN č.3/2023 26.10.2023 .pdf
  Pozvánka na neplánované zasadnutie OZNeplánované zasadnutie OZ 23.10.2023 .pdf
  Oznámenie o začatí konania - výrub drevínOznámenie o začatí konania 18.10.2023 .pdf
  Oznámenie o začatí konania - výrub drevínOznámenie o začatí konania 13.10.2023 .pdf
  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks.Oznámenie o začatí konania 05.10.2023 .pdf
  Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023Voľby do narodenej rady SR - zápisnica 01.10.2023 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.09.2023Pozvánka na zasadnutie OZ 25.09.2023 21.09.2023 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanieOznámenie 08.09.2023 .pdf
  Výzva pre všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrického vedenia.Verejná vyhláška 04.09.2023 .pdf
  .pdf

  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy