Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradná tabuľa


 • Úradné oznamy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Pozvánka na OZ dňa 16.09.2021Pozvánka na OZ dňa 16.09.2021 09.09.2021 .pdf
  Mimoriadne núdzové opatrenia - africký mor ošípanýchMimoriadne núdzové opatrenia 09.08.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovanímVerejná vyhláška - kolaudácia kanalizácie a ČOV 06.08.2021 .pdf
  .pdf
  .pdf
  Zápisnica o priebehu obchodnej verejnej súťaže - odpredaj kuchyne a parcelyZápisnica o priebehu OVS 02.08.2021 .pdf
  .pdf
  Zverejnenie úspešnej ponuky OVSZverejnenie úspešnej ponuky OVS 28.07.2021 .pdf
  Pozvánka na mimotermínové zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na mimotermínové OZ 08.07.2021 .pdf
  Obec Čereňany ako vyhlasovateľ podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj majetku – kuchyne v priemyselnom objekte súp. č. 740 na parcele č. 1774/21 v k. ú. Čereňany, parcely s rozlohou 1554 m2, ktorá vznikne odčlenením od parcely 1774/1 v k. ú. obce Čereňany.Obchodná verejná súťaž 24.06.2021 .pdf
  Výhlásenie zvýšeného nebezpečestva vzniku požiaru. Okresné riaditeľstvo has. a zachr. zboru v PD 18.06.2021 .pdf
  .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obevného zastupiteľstva dňa 11.06.20201Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.06.2021 04.06.2021 .pdf
  Verejná vyhláška - vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany Verejná vyhláška 25.05.2021 .pdf
  Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností - opatrenia na likvidáciu burínOKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA 21.05.2021 .pdf
  Oznámenie o dražbe Oznámenie o dražbe 12.05.2021 .pdf
  Oznámenie o dražbe Oznámenie o dražbe 07.05.2021 .pdf
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021Plán KČ HK obce 03.05.2021 .pdf
  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revítu "DRIEŇOVÁ" Verejná vyhláška 23.04.2021 .pdf
  Pozvánka na mimoriadné OZ dňa 01.04.2021. Pozvánka na Mimoriadné OZ 31.03.2021 .pdf
  Verejná vyhláška RozhodnutieSlovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. 25.03.2021 .pdf
  Zámer o prenájme nebytových priestorovZámer o prenájme nebytových priestorov 23.03.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústného rokovania. Radoslav Cifrik 19.03.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústného rokovania.Milan Šútor 19.03.2021 .pdf
  Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021Okr. riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru 15.03.2021 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 10.03.2021Pozvánka na zasadnutie OZ 05.03.2021 .pdf
  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.Štandardy kvality pitnej vody 23.02.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania.Oznámenie o začatí správneho konania 17.02.2021 .pdf
  Informácie o elektronickom sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 21.01.2021 .pdf
  Verejná vyhláška ELSPOL-SK, s.r.o. 08.01.2021 .pdf
  Zámer na prenájom obecného majetku - kancelárských priestorov v priemyselnom objekte obce Čereňany v budove na parcele CKN 1774/25, sup. č. Prievidzská 750. Zámer prenájmu obecného majetku 15.12.2020 .pdf
  Oznámenie o začatí správného konania o zmene stavby pred jej dokončením. Oznámenie 08.12.2020 .593
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 10.12.2020.Pozvánka na zasadnutie OZ 07.12.2020 .pdf
  Oznámenie o ukončení stavebných prác a skúške prevádzkových napätí na stavbe "Vedenie 2x400kV Križovaný - Bystričany".MVM, s.r.o. 26.11.2020 .pdf
  Návrh rozpočtu obce Čereňany na rok 2021, 2022, 2023Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023 24.11.2020 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania.Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia o 23.11.2020 .pdf
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021Plán KČ HK Obce 04.11.2020 .pdf
  OZNAM - povinnosť registrácie chovu ošípaných pre vlastnú spotrebu OZNAM - povinnosť registrácie chovu ošípaných 15.10.2020 .pdf
  "Plán udržateľnej mobility Trenčianského samosprávneho kraja" Záverečné stanovisko 05.10.2020 .2176
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie - súhlas na výrub drevinyOznámenie 30.09.2020 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie - výrub 1 ks dreviny ČerešňaOznámenie 21.09.2020 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 23.09.2020.Pozvánka na zasadnutie OZ 18.09.2020 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania.Oznámenie o začatí správneho konania 07.09.2020 .pdf
  Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza.Okresné riaditeľstvo hasičs. a záchran. zboru v PD 17.08.2020 .pdf
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza. Okresné riaditeľstvo hasičs. a záchran. zboru v PD 10.08.2020 .pdf
  .pdf
  Rozhodnutie o umiestnení liniovej stavby "12317 Čereňany - pri Ocú - Rozšírenie NNK"Verejná vyhláška 31.07.2020 .pdf
  Zámer na odpredaj dielu z pozemku EKN parc. č. 804/2 vo vlastníctve obce Čereňany. Gogora Jaroslav a Stanislava 29.07.2020 .pdf
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 14.07.2020Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 13.07.2020 .pdf
  Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií TSKOznámenie o strategickom dokumente 03.07.2020 .pdf
  .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie - COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo. Oznámenie 03.07.2020 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 25.06.2020.Pozvánka na zasadnutie OZ 22.06.2020 .pdf
  Ponuka rozboru pitných, bazénových vôd, studní, odpadových vôd vypúšťaných do verejnej komunikácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd a rozbor vody pri kolaudácií. CERTIPO s.r.o. 11.06.2020 .pdf
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020Plán KČ HK obce 09.06.2020 .pdf
  Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenie na líniovú stavbu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie časť Pálenická úlica". Verejná vyhláška 05.06.2020 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy