Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradná tabuľa


 • Úradné oznamy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku po 28.06.2022 .pdf
  .pdf
  Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 06.07.2022Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 06.07.2022 28.06.2022 .pdf
  Zasadnutie OZ 23.6.2022 je zrušené z dôvodu veľkého počtu ospravedlnených poslancov. Zastupiteľstvo by nebolo uznášaniaschopné. Náhradný termín bude stanovený v najbližších dňoch.Zrušenie zasadnutia OZ 23.6.2022 22.06.2022
  Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 23.6.2022Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 23.6.2022 16.06.2022 .pdf
  Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, povolenie na vypúšťanie odpadových vôd počas skúšobnej prevádzky kanalizácia a ČOV ČereňanyVerejná vyhláška - kanalizácia a ČOV 16.06.2022 .pdf
  Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí Zverejnenie počtu obyvateľov 14.06.2022 .pdf
  Informácia o podmienkách práva voliť a práva byť volenýVoľby do orgánov samosprávy obci 13.06.2022 .pdf
  Zámer na odpredaj dielu z pozemku CKN parc. č. 1532/3 vo vlastníctve obce ČereňanyZámer na odpredaj dielu z pozemku 24.05.2022 .pdf
  Zámer na odpredaj dielu z pozemku CKN parc. č. 445 vo vlastníctve obce ČereňanyZámer na odpredaj dielu z pozemku 24.05.2022 .pdf
  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čereňany na obdobie od 2022 - 2028Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čereňany 23.05.2022 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania - výrubOznámenie o začatí správneho konania 23.05.2022 .pdf
  Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností. pozemkový a lesný odbor 18.05.2022 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie neplánovaného obecného zastupiteľstva dňa 19.05.2022Pozvánka na zasadnutie neplánovaného OZ 19.05.2022 16.05.2022 .pdf
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čereňany na 2. polrok 2022Návrh plánu kontrolnej činnosti HK 10.05.2022 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12.5.2022Pozvánka na zasadnutie OZ 09.05.2022 .pdf
  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ul. Školská 375/23, 972 46 Čereňany ( Základná škola 1. stupeň - 1.- 4. ročník ) Výberové konanie 02.05.2022 .pdf
  Zámer na prenájom 1774/1 v priemyselnom objekte obce Čereňany. Zámer na prenájom 27.04.2022 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovaniaOznámenie o začatí správneho konania 20.04.2022 .pdf
  Pozvánka na mimotermínové zasadnutie OZ dňa 13.04.2022Pozvánka na mimotermínové zasadnutie OZ 06.04.2022 .pdf
  Zverejnenie výkazu ŽP 6-01 podľa zákona o odpadochZverejnenie údajov o komunálnych odpadoch 29.03.2022 .pdf
  .pdf
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza. Okresné riadisteľstvo hasič. a záchran. zboru v PD 28.03.2022 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.02.2022. Pozvánka na zasadnutie OZ 24.02.2022 18.02.2022 .pdf
  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.Vyhodnotenie 15.02.2022 .pdf
  Stavebné povolenieVerejná vyhláška 15.12.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konanie - výrub stromovOznámenie o začatí správneho konanie 10.12.2021 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ 09.12.2021Pozvánka na zasadnutie OZ 09.12.2021 06.12.2021 .pdf
  Návrh smernice obce Čereňany na vybavovanie sťažnostíSmernica sťažnosti návrh 24.11.2021 .pdf
  Plán kontrolnej činnosti HK obce Čereňany na 1. polrok 2022Plán KČ 24.11.2021 .pdf
  Návrh VZN 4/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a škol. zariadenia na rok 2022Návrh VZN 4/2021 23.11.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konaniaVýrub stromu 19.11.2021 .pdf
  Zámer na odpredaj dielu z pozemku CKN parcela č. 1589/1, novovzniknutá parcela CKN č. 1589/18 o výmere 17 m2Zámer na odpredaj 21.10.2021 .pdf
  Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.10.2021. Pozvánka na zasadnutie OZ 11.10.2021 06.10.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústného konania. Verejná vyhláška 06.10.2021 .pdf
  Zámer na prenájom obecného majetku.Zámer na prenájom obecného majetku 29.09.2021 .pdf
  Pozvánka na OZ dňa 16.09.2021Pozvánka na OZ dňa 16.09.2021 09.09.2021 .pdf
  Mimoriadne núdzové opatrenia - africký mor ošípanýchMimoriadne núdzové opatrenia 09.08.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovanímVerejná vyhláška - kolaudácia kanalizácie a ČOV 06.08.2021 .pdf
  .pdf
  .pdf
  Zápisnica o priebehu obchodnej verejnej súťaže - odpredaj kuchyne a parcelyZápisnica o priebehu OVS 02.08.2021 .pdf
  .pdf
  Zverejnenie úspešnej ponuky OVSZverejnenie úspešnej ponuky OVS 28.07.2021 .pdf
  Pozvánka na mimotermínové zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na mimotermínové OZ 08.07.2021 .pdf
  Obec Čereňany ako vyhlasovateľ podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj majetku – kuchyne v priemyselnom objekte súp. č. 740 na parcele č. 1774/21 v k. ú. Čereňany, parcely s rozlohou 1554 m2, ktorá vznikne odčlenením od parcely 1774/1 v k. ú. obce Čereňany.Obchodná verejná súťaž 24.06.2021 .pdf
  Výhlásenie zvýšeného nebezpečestva vzniku požiaru. Okresné riaditeľstvo has. a zachr. zboru v PD 18.06.2021 .pdf
  .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obevného zastupiteľstva dňa 11.06.20201Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.06.2021 04.06.2021 .pdf
  Verejná vyhláška - vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany Verejná vyhláška 25.05.2021 .pdf
  Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností - opatrenia na likvidáciu burínOKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA 21.05.2021 .pdf
  Oznámenie o dražbe Oznámenie o dražbe 12.05.2021 .pdf
  Oznámenie o dražbe Oznámenie o dražbe 07.05.2021 .pdf
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021Plán KČ HK obce 03.05.2021 .pdf
  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revítu "DRIEŇOVÁ" Verejná vyhláška 23.04.2021 .pdf
  Pozvánka na mimoriadné OZ dňa 01.04.2021. Pozvánka na Mimoriadné OZ 31.03.2021 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy